PageRank

Viewing recent posts from PageRank

 

ประเภทของ Google Robot

image-59Robot ของ Google มีอยู่ด้วยกัน 3 ตัว ทำหน้าที่แตกต่างกันดังนี้  ... 1. Googlebot เป็น Robot หลักของ Google ทำหน้าที่เก็บ indexes ของเว็บไซต์ต่างๆ อาศัยการ Crawl ไปตามลิ้งค์ต่างๆ เป็นตัวที่จะทำการสำรวจ ตรวจสอบเว็บไซต์ จากนั้นจะส่งข้อมูล เข้า Data Centers ของ Google รวมทั้งส่งต่อให้ Google Deepbot ทำการ Crawl หน้าเว็บอีกครั้งหนึ่ง เป็นการนำร่องมาสำรวจข้อมูล ก่อนส่ง Deepbot มาจัดการทำ Index อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง Googlebot ยังทำหน้าที่ตรวจสอบหน้าเว็บ เนื้อหาต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป และส่งข้อมูลต่อให้ Google Fleshbot อีกครั้ง เพื่อให้มาตรวจสอบ Content ใหม่ๆ โดยปรกติแล้ว Googlebot จะทำหน้าที่ตรวจสอบหน้าเว็บที่เปลี่ยนไป โดยจะส่งข้อมูลที่จำเพาะเจาะจง ...

ระบบการทำงานของ Google

image-58'Google' จัดอยู่ในประเภทของ Crawler-Based Search Engine เน้นระบบการทำงานด้านจัดเก็บข้อมูลและการประมวลผลการค้นหาอย่างเต็มรูปแบบ โดยมีอัลกอลิทึ่ม (Algorithm) มีการออกแต้ม 'ค่าคะแนนความน่าเชื่อถือของหน้าเพจ' หรือที่เรียกว่า 'Google PageRank' ซึ่งประกอบไปด้วยสูตรสมการคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนในการหาค่าลำดับคะแนนที่ Google ประเมินให้กับคุณภาพของเนื้อหา ในหน้าเว็บเพจแต่ละหน้า ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์  ... Google สามารถแยกการทำงานออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ 1. Googlebot โปรแกรมแมงมุม เป็นโปรแกรมคอยเก็บข้อมูลเว็บไซต์ต่างๆ โดยทำการ 'ไต่' (Crawl) ไปตามลิงค์ที่ตรวจพบ หรือ ได้รับคำสั่งจากเครื่องแม่ข่าย (Server) ให้ไปเก็บข้อมูลใหม่ตามที่มีผู้มาลงทะเบียน URL กับทางระบบออนไลน์ของ Google (Google Submit URL) 2. Index Server ระบบการจัดเก็บข้อมูลเอกสารที่ถูก Copy มา ซึ่งเก็บข้อมูลที่ได้รับมาจาก Googlebot โดยข้อมูลที่นำมาทำการจัดเก็บ ส่วนใหญ่จะเป็นเอกสารหน้าเพจ (HTML Document) และไฟล์เอกสารรูปภาพต่างๆ ...